ZGŁASZANIE NARUSZEŃMetrolog Sp. z o.o wdrożyła „Procedurę zgłaszania naruszeń w Metrolog Sp. z o.o.”, która to określa zasady i tryb dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i nieprawidłowości wewnętrznych oraz sposoby zarządzania tymi zgłoszeniami w Spółce.
Procedura umożliwia jawne, poufne lub anonimowe dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych oraz gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe podejmowanie działań następczych będących wynikiem dokonanego zgłoszenia wewnętrznego.
Procedura zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń, osób pomagających w dokonaniu zgłoszeń oraz innych osób powiązanych ze zgłaszającym, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub krewni osób dokonujących zgłoszenia.

Przedmiotem zgłoszenia mogą być w szczególności naruszenia dotyczące:
• zamówień publicznych,
• usług, produktów i rynków finansowych,
• zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
• bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
• bezpieczeństwa transportu,
• ochrony środowiska,
• zdrowia publicznego,
• ochrony konsumentów,
• ochrony prywatności i danych osobowych,
• bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
• interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
• rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
Przedmiotem zgłoszenia mogą być również naruszenia regulacji wewnętrznych i/lub standardów etycznych funkcjonujących w Spółce, przede wszystkim dotyczące:
• praw pracowniczych,
• procedur, regulaminów, instrukcji i innych aktów wewnętrznych,
• obowiązującego w Spółce Kodeksu Etyki.

Zgłoszenia można składać w formie:
• e-mail, na adres poczty elektronicznej: sygnalista@metrolog.com.pl,
• pisemnie na adres pocztowy Spółki: Metrolog Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków,
• osobiście w siedzibie Spółki pod adresem: Metrolog Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków
• telefonicznie: +48 67 255 34 39.

Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
• datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu,
• opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
• wskazanie osoby i/lub komórki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie,
• wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków,
• dołączenie do zgłoszenia wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
• dane Sygnalisty (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych) i wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Metrolog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnkowie,  ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000071593,  NIP: 7631861838, REGON: 570865738, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.metrolog@grupablue.pl.

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do zgłoszenia nieprawidłowości w sposób anonimowy. Jeśli jednak zdecyduje się Pani/Pan na zgłoszenie niebędące zgłoszeniem anonimowym, to dane osobowe, jakie przetwarzamy na Pani/Pana temat, będą tożsame z informacjami wskazanymi w zgłoszeniu. Zakres ten może zostać rozbudowany o dane zebrane w toku postępowania wyjaśniającego.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń o nieprawidłowościach, podejmowania działań następczych, zgłaszania nieprawidłowości do organów ścigania. Przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a obowiązek ten wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawy implementującej wymogi dyrektywy do polskiego porządku prawnego.
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA
W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - www.uodo.gov.pl, ul. Stawki 2, Warszawa.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zgłoszenie może zostać przekazane do Administratora anonimowo.

Nazwa pliku
Format
Wielkość
Procedura zgłaszania naruszeń.pdf
pdf
136.63 kB

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, aby nasi doradcy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?
Skontaktuj się z nami
Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej