ZAPEWNIAMY m.in.:

 • serwis węzłów cieplnych od 10 kW do 30 MW w wykonaniu od jednofunkcyjnych do wielofunkcyjnych oraz ich konserwacje
 • przeprowadzenie pierwszego uruchomienia węzłów wraz z procedurą odbiorową i szkoleniem personelu obsługi technicznej
 • legalizację i wymianę liczników ciepła
 • serwis kotłowni olejowych, gazowych, kotłowni na paliwo stałe i na biomasę oraz pomp ciepła i układów solarnych, wyposażenie obiektów w falowniki do układów napędowych, wentylatorów, pomp i rusztów, kompleksowe przeglądy i konserwacje całych kotłowni o mocy od 24 kW do 100 MW
 • przeglądy okresowe i konserwacje układów sterowania liniami produkcyjnymi w zakładach przemysłowych, wyposażenie obiektów w urządzenia regulacyjne i pomiarowe oraz ich kalibrację
 • modernizację układów sterowania i AKPiA, przeglądy okresowe oraz remonty i konserwacje szaf sterowniczych
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny stacji uzdatniania wody, przepompowni oraz oczyszczalni ścieków, wyposażenie tych obiektów w urządzenia pomiarowe i układy sterowania, np. układy napowietrzania, pomiary przepływu ścieków oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych, np. odczynników, soli, itp.
 • usługi z zakresu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wykonanych przez nasze służby układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z zapewnieniem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Ponadto zapewniamy:

 • stały nadzór nad utrzymaniem urządzeń i systemów w pełnej sprawności technicznej
 • wsparcie techniczne i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z eksploatacją urządzeń
 • szkolenia personelu technicznego
 • krótki czas reakcji serwisowej

Firma posiada autoryzowany serwis urządzeń renomowanych producentów. Pracownicy działu obsługi serwisowej posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń dla ciepłownictwa wszystkich czołowych producentów.

Gwarancyjny i pogwarancyjny

Całodobowy serwis urządzeń i instalacji

Formularz zgłoszenia serwisowego/reklamacji

Nazwa firmy*
Ulica*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Osoba do kontaktu*
Telefon*
E-mail*
Data zgłoszenia reklamacji*
Nazwa/typ urządzenia*
Nr seryjny/katalogowy*
Urządzenie objęte gwarancją*
Nr faktury, umowy zakupu*
Data uruchomienia urządzenia*
Urządzenie zostało uruchomione przez*
Miejsce montażu*
Data ostatniego serwisu*
Dokładny opis awarii, wady, przyczyny reklamacji*
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz*
* Pola obowiązkowe do wypełnienia.
** zdjęcia, kopia faktury/dowodu dostawy/protokołu z uruchomienia, kopia wypełnionej karty gwarancyjnej, schemat instalacji, kopia umowy, analiza próbki wody, karta z danymi technicznymi, itp.


SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Metrolog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnkowie, ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071593, NIP 7631861838, REGON 570865738, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.metrolog@grupablue.pl.

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi złożonej przez Panią/Pana reklamacji, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przez zawarciem umowy (art. 6, ust. 1, lit. b RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania reklamacji oraz przez okres niezbędny do ochrony roszczeń Administratora/obrony Administratora przed roszczeniami dochodzonymi przez Panią/Pana.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane:

 • dostawcom systemów i usług IT, z którymi współpracuje Administrator,
 • podmiotom zewnętrznym realizującym naprawy usterek zgłoszonych w reklamacji,
 • zewnętrznym kancelariom prawnym i firmom consultingowym,
 • firmom spedycyjnym,
 • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek,
 • spółkom Grupy CEZ.

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA

W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - www.uodo.gov.pl, ul. Stawki 2, Warszawa.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie złożonej przez Panią/Pana reklamacji.Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, aby nasi doradcy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?
Skontaktuj się z nami